Việc làm
Lập kế hoạch và dẫn dắt các dự án thực hiện có quy mô và độ phức tạp khác nhau Quản lý các hoạt động dự án cho một hoặc nhiều dự án và các yêu cầu trên tất cả các giai đoạn quản lý, bao gồm khởi tạo, lập kế hoạch, thực hiện, ...
22-02-2021
Toàn thời gian
CNTT - Phần mềm 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .