Việc làm
Xây dựng, phát triển khách hàng mới cho công ty. Lên kế hoạch duy trì khách hàng có sẵn từ công ty. Tìm kiếm và phát triển các khách hàng mới từ các nguồn bản thân tự tìm kiếm. Đề xuất phương án ...
Xây dựng, phát triển khách hàng mới cho công ty. Lên kế hoạch duy trì khách hàng có sẵn từ công ty. Tìm kiếm và phát triển các khách hàng mới từ các nguồn bản thân tự tìm kiếm. Xây dựng kế hoạch, ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .