Việc làm
Nhận đơn đặt hàng từ các phòng ban, đối tác  Nhập lên hệ thống phần mền,xuất ra đơn hàng
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .