Việc làm
- Triển khai sản xuất. - Kiểm tra trong quá trình sản xuất. - Chi tiết sẽ được trao đổi khi đi phỏng vấn.
- Kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất. - Được đào tạo chuyên môn. - Chi tiết sẽ được trao đổi khi đi phỏng vấn.
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .