Việc làm
- Hạch toán và theo dõi nghiệp vụ phát sinh thu – chi hàng ngày; - Theo dõi và đôn đốc khách hàng thanh toán công nợ; - Chấm công và tính lương nhân viên hàng tháng. - Quản lý nhà cung cấp...
  - Nắm vững các thông tin về những dự án công ty đang triển khai, phân phối - Tìm kiếm khách hàng thông qua công cụ Marketing online & offline - Lập kế hoạch bán hàng theo từng dự án Công ty phân phối - Tham dự các sự kiện liê...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .