Việc làm
Tổ chức quản lý, điều hành chung toàn bộ hoạt động của Kho, bao gồm việc triển khai, kiểm soát và cải tiến các hoạt động, quá trình và nguồn lực,... Thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân viên của Kho. Triể...
Giới thiệu sản phẩm, chào bán hàng theo các chính sách của công ty. Nhận đơn hàng, xử lý và theo dõi thực hiện. Triển khai các chính sách bán hàng sản phẩm của công ty. Kiểm soát và thu hồi công nợ. ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .