Việc làm
- Nhận yêu cầu và triển khai công tác tuyển dụng theo kế hoạch; - Bám sát yêu cầu tuyển dụng đối với từng vị trí để tuyển dụng cho phù hợp. - Cập nhật đầy đủ thông tin ứng viên vào data base trên phần mềm Base; - Sàng lọc hồ sơ, liên hệ vớ...
- Hệ thống quản lý chất lượng được kiểm soát vận hành và cải tiến thường xuyên. - Kịp thời phát hiện các sai sót để ngăn chặn và phòng tránh. - Đề xuất các biện pháp tối ưu để giải quyết và giảm thiểu rủi ro. - Đảm bảo các tài...
- Chào hàng: quảng bá, giới thiệu các mặt hàng của công ty thông qua email, website B2B... - Chốt đơn hàng: đàm phán, thương thảo giá, số lượng, trách nhiệm, nghĩa vụ của từng bên. - Soạn thảo hợp đồng & đảm bảo hợp đồng đủ điều kiện thực thi. - Phố...
- Xây dựng kế hoạch phát triển vùng trồng hàng năm; - Xây dựng định biên nhân sự hàng năm; - Tìm kiếm, phát triển vùng canh tác hữu cơ theo kế hoạch phát triển của Công ty; - Đào tạo, hướng dẫn cá nhân, tổ chức hợp tá...
- Tìm kiếm, phát triển vùng canh tác hữu cơ; - Kiểm tra, đánh giá tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn và quy trình canh tác hữu cơ của vùng trồng; - Tiếp nhận thông tin và hỗ trợ cá nhân, tổ chức tham gia canh tá...
- Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong các hoạt động tổ chức, quản trị, điều hành. - Tương tác với các Quản lý các bộ phận để phối hợp giải quyết công việc. - Tổng hợp, thu thập dữ liệu về tình hình hoạt động, kết quả SXKD của các phòng ban và triển khai tổ ch...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .