Việc làm
- Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong các hoạt động tổ chức, quản trị, điều hành. - Tương tác với các Quản lý các bộ phận để phối hợp giải quyết công việc. - Tổng hợp, thu thập dữ liệu về tình hình hoạt động, kết quả SXKD của các phòng ban và triển khai tổ ch...
- Tìm kiếm, phát triển vùng canh tác hữu cơ; - Kiểm tra, đánh giá tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn và quy trình canh tác hữu cơ của vùng trồng; - Tiếp nhận thông tin và hỗ trợ cá nhân, tổ chức tham gia canh tá...
- Xây dựng kế hoạch phát triển vùng trồng hàng năm; - Xây dựng định biên nhân sự hàng năm; - Tìm kiếm, phát triển vùng canh tác hữu cơ theo kế hoạch phát triển của Công ty; - Đào tạo, hướng dẫn cá nhân, tổ chức hợp tá...
Chào hàng: quảng bá, giới thiệu các mặt hàng của công ty thông qua email, website B2B... Chốt đơn hàng: đàm phán, thương thảo giá, số lượng, trách nhiệm, nghĩa vụ của từng bên. Soạn thảo hợp đồng & đảm bảo hợp đồng đủ điều kiện thực thi. Phối hợp vớ...
Hệ thống quản lý chất lượng được kiểm soát vận hành và cải tiến thường xuyên. Kịp thời phát hiện các sai sót để ngăn chặn và phòng tránh. Đề xuất các biện pháp tối ưu để giải quyết và giảm thiểu rủi ro. Đảm bảo các tài liệu hệ...
- Tham gia nghiên cứu và phát triển các phần mềm, ứng dụng trên nền tảng Web - Đề xuất giải pháp kỹ thuật cho các dự án phát triển. - Áp dụng giải pháp, xu hướng công nghệ mới để nâng cao chất lượng sản phẩm. - Tham gia bảo trì, nâng cấp...
- Nhận yêu cầu và triển khai công tác tuyển dụng theo kế hoạch; - Bám sát yêu cầu tuyển dụng đối với từng vị trí để tuyển dụng cho phù hợp. - Cập nhật đầy đủ thông tin ứng viên vào data base trên phần mềm Base; - Sàng lọc hồ sơ, liên hệ vớ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .