Việc làm
- Tìm kiếm khách hàng, chăm sóc & tư vấn khách hàng - Giới thiệu sản phẩm và ký kết hợp đồng - Thực hiện các chiến dịch Marketing theo yêu cầu của trưởng bộ phận
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .