Việc làm
ĐÁNH GIÁ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NCC Lập kế hoạch tìm kiếm hàng hóa, vật tư, NVL theo từng thời điểm kinh doanh. Tìm kiếm, lựa chọn, thăm và đánh giá NCC mới. Định kỳ viếng thăm và đánh giá các NCC theo tiêu chí của c&o...
ĐÁNH GIÁ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NCC Lập kế hoạch tìm kiếm hàng hóa, vật tư, NVL theo từng thời điểm kinh doanh. Tìm kiếm, lựa chọn, thăm và đánh giá NCC mới. Định kỳ viếng thăm và đánh giá các NCC theo tiêu chí của c&o...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .