Việc làm
- Đối soát doanh thu, Theo dõi công nợ phải thu phải trả, tạm ứng, thanh toán. - Nhập liệu chi phí đầu vào, đầu ra. Tiền gửi ngân hàng. Lập phiếu thu-chi, lập báo cáo kết quả kinh doanh. - Xuất hóa đơn, kiểm soát hóa đơn mua vào - bán ra...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .