Việc làm
- Giới thiệu, tư vấn các đối tượng khách hàng sử dịch vụ của công ty: tư vấn khách hàng sử dụng phần mềm - 100% Data công ty cung cấp, Tư vấn theo kịch bản có sẵn THỜI GIAN LÀM VIỆC - Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 ( 8h – 17h30, nghỉ trưa 1h30p), nghỉ thứ 7 v...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .