Việc làm
Nhắc việc và điều phối lịch làm việc Giám Đốc, lên kế hoạch các cuộc họp, đón tiếp khách hàng. Quản lý những tài liệu điện tử và giấy tờ. Triển khai, tiếp nhận các công việc của cấp trên xuống các phòng ban; phối hợp các bộ ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .