Việc làm
  + Tham mưu cho trưởng phòng cơ điện xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện trong nhà máy và toàn công ty; thực hiện kế hoạch bảo trì đã được phê duyệt; + Sửa chữa các sự cố liên quan đến hệ thống điện, và báo cáo kết...
30-03-2021
Toàn thời gian
Khoáng sản 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .