Việc làm
Responsible for handling the work of the testing department including improving the yield rate, reducing the retest rate and equipment failure ate; Connecting with customers, coordinating internal resources to meet customer need: Designing DOE, handling test related issues, and ensuring the line body The erection progress of the project ...
- Tham gia xây dựng, vận hành và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng - Theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm - Hoàn thiện, ưu việt hoá quy trình chế tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm - Đối ứng khách hàng về ch...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .