Việc làm
- Liên hệ với hãng tàu để lấy booking -Trao đổi & làm việc với khách hàng để làm MBL, HBL(nếu có) - Gửi Pre-alert cho agent , thông báo về lô hàng. - nhập phần mềm để làm thanh toán hãng tàu và gửi debit note cho kh&aacut...
- Có xe đưa đón - Làm việc tại Bộ phận kinh doanh KCN.- Diêm Điền - Thái Bình - Biên phiên dịch Tiếng Trung - Thực hiện các công việc hỗ trợ nhà đầu tư mới và nhà đầu tư hiện hữu trong Khu công nghiệp - Nghiên cứu, tổng hợp, hệ thống k...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .