Việc làm
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đưa ra các ý tưởng và thực hiện nội dung các chương trình sự kiện; - Xây dựng proposal trình bày nội dung và kế hoạch thực hiện event trình lên Ban Giám đốc; - Tìm kiếm, lựa chọn và đề xuất đ...
-Tiếp nhận thông tin nhân sự từ các phòng ban: nhu cầu tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển, nghỉ việc… - Lên kế hoạch và cách thức tuyển dụng cụ thể khi có yêu cầu từ các phòng ban/BGĐ. - Tiến hành phỏng vấn vòng 1 và đánh gi&aac...
- Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong các hoạt động tổ chức, quản trị, điều hành. - Tương tác với các Quản lý các bộ phận để phối hợp giải quyết công việc. - Tổng hợp, thu thập dữ liệu về tình hình hoạt động, kết quả SXKD của các phòng ban và triển khai tổ ch...
1. Định vị và phát triển thương hiệu: • Định vị thương hiệu, lập kế hoạch và triển khai các hoạt động marketing. • Bảo đảm thương hiệu luôn đi đúng với giá trị định vị và cốt lõi. 2. Nghiên cứu thị trường, sản phẩm: • Theo dõi, nghiên cứu và báo...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .