Việc làm
Tuyển dụng:  Chịu trách nhiệm về công tác Tuyển dụng của Bộ phận, tâp hợp nhu cầu tuyển dụng của các Phòng/Ban, lập phương án tuyển dụng (Kênh tuyển dụng, chi phí, phương pháp tiếp cận,...), trình phê duyệt kế hoạch tuyển dụng cho Giám đốc Nhân sự...
  - Xây dựng kế hoạch thực hiện, lộ trình tuyển dụng nhằm đảm bảo mục tiêu về nhân sự cho Công ty. - Hỗ trợ, đào tạo, phân bổ công việc cho các nhân viên tuyển dụng để đạt được kế hoạch đề ra. - Làm các công việc được giao theo sự chỉ đạo của ban l...
  - Tuyển dụng các vị trí nhân sự của công ty. - Quản lý và lập kế hoạch tuyển dụng theo nhu cầu của công ty. - Hướng dẫn, đào tạo cho nhân viên về thông tin sản phẩm. - Theo dõi, hỗ trợ nhân sự thị trường; đánh giá và trì...
Thực hiện công tác tuyển dụng cho từng bộ phận, từng phòng ban của công ty Thực hiện nhận hồ sơ phỏng vấn, hướng dẫn ứng viên mới Thực hiện hổ trợ các công việc của phòng nhân sự yêu cầu Số 133, đường Lê Hồng Phong - Phường Phú Lợi - Thành phố Thủ Dầu M...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .