Việc làm
* Theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách lao động công ty - Tiếp nhận hồ sơ nhân viên mới, soạn thảo hợp đồng lao động, quyết định. - Lập danh sách theo dõi người lao động đang làm việc, đã nghỉ việc theo biểu mẫu, cập nhật định kỳ hàng tháng. ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .