Việc làm
- Nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp luật của Việt Nam liên quan tới mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty để tham mưu cho Lãnh đạo công ty trong việc định hướng phát triển và quản lí điều hành các hoạt động của Công ty. - Tiếp nhận và xử lí c...
09-04-2021
Toàn thời gian
Luật/ Dịch vụ pháp lý 
- Rà soát và tư vấn các vấn đề về Pháp lý cho HĐQT, Ban Giám đốc va các Phòng/Ban liên quan để vận hành và kinh doanh đảm bảo tuân thủ theo nội quy Công ty và đúng theo Pháp luật hiện hành; - Rà soát v&agra...
06-04-2021
Toàn thời gian
Luật/ Dịch vụ pháp lý 
– Tư vấn các vấn đề pháp lý và soạn thảo, soát xét các tài liệu hồ sơ giao giao dịch liên quan đến các dự án đầu tư của tập đoàn, các công ty thành viên, công ty liên kết, dưới sự phân công và chỉ đạo của G...
06-04-2021
Toàn thời gian
Luật/ Dịch vụ pháp lý 
Nghiên cứu, cập nhật kiến thức pháp luật và các luật, quy định mới như: đầu tư; xí nghiệp; lao động; xây dựng; thương mại; hợp đồng; luật dân sự;... Hỗ trợ và điều phối các bộ phận khác trong hoạt động hàng ngày liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh; ...
31-03-2021
Toàn thời gian
Luật/ Dịch vụ pháp lý 
- Xây dựng kế hoạch hàng năm về công tác an toàn – vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và các giải pháp cải thiện điều kiện lao động, môi trường làm việc. - Tổ chức giám sát việc thực hiện kế hoạch năm và đánh giá kết quả thự...
30-03-2021
Toàn thời gian
Luật/ Dịch vụ pháp lý 
1. Phụ trách những công việc có liên quan đến Công ty niêm yết bao gồm:  - Lập kế hoạch tổ chức, soạn thảo tài liệu và thực hiện các thủ tục ĐHĐCĐ thường niên hàng năm và ĐHĐCĐ bất thường, xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo yêu cầu của Cô...
29-03-2021
Toàn thời gian
Luật/ Dịch vụ pháp lý 
Kiểm tra, soát xét hợp đồng, văn bản do các phòng ban thực hiện (bao gồm mua bán trong nước, xuất nhập khẩu, thuê mướn bất động sản,...) đảm bảo tính pháp lí và hạn chế rủi ro. Đầu mối quản lí dữ liệu các hợp đồng của công ty còn hiệu lực v&...
26-03-2021
Toàn thời gian
Luật/ Dịch vụ pháp lý 
- Cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động của Công ty và thông báo tới các đơn vị có liên quan định kỳ không muộn hơn 5 ngày kể từ ngày văn bản được ban hành;  - Phối hợp với các đơn vị x&a...
25-03-2021
Toàn thời gian
Luật/ Dịch vụ pháp lý 
- Draft, review, đàm phán, lưu trữ, quản lý Hợp đồng kinh doanh thương mại, lao động. (công việc chính) - Giải quyết tranh chấp lao động - Update các văn bản mới - Tư vấn cho BGD các vấn đề pháp lý liên quan - Thực hiện các thủ tục đăng ký thành...
18-03-2021
Toàn thời gian
Luật/ Dịch vụ pháp lý 
- Phụ trách các công việc liên quan đến pháp chế của Công ty (tư vấn hợp đồng, kiểm tra các thông tin của các đối tác, thiện các vụ kiện, tranh chấp,…) - Tiếp nhận và xử lý các vụ khiếu kiện có liên quan....
17-03-2021
Toàn thời gian
Luật/ Dịch vụ pháp lý 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .