Việc làm
- Nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp luật của Việt Nam liên quan tới mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty để tham mưu cho Lãnh đạo công ty trong việc định hướng phát triển và quản lí điều hành các hoạt động của Công ty. - Tiếp nhận và xử lí c...
Soạn thảo và sửa đổi văn bản hợp đồng công ty, tìm kiếm pháp lý và phân tích trường hợp Chịu trách nhiệm thu thập và sắp xếp thông tin pháp lý, luật và quy định của ngành và chuyển chúng đến các bộ phận liên quan...
Cung cấp hỗ trợ pháp lý đầy đủ quy trình cho khoản đầu tư của công ty tại Việt Nam hoặc các dự án mua bán và sáp nhập lớn Cung cấp hỗ trợ pháp lý có liên quan cho các hoạt động tại địa phương, bao gồm xem xét hợp đồng, tư vấn pháp ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .