Việc làm
- Gọi điện, liên hệ khách hàng để nhắc nợ, tư vấn và cung cấp các thông tin về khoản vay của khách hàng bên ngân hàng - Hướng dẫn, thuyết phục khách hàng thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản vay tồn đọng theo quy định - Báo c&aac...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .