Việc làm
- Tham mưu, giúp việc cho người sử dụng lao động trong việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động an toàn - vệ sinh lao động - môi trường - Phối hợp với các đơn vị tiến hành các công việc sau: + Xây dựng biện pháp bảo đảm an to&ag...
 Điều động và phân công công việc đến nhân viên trong trong tổ; · Tận dụng tối đa các máy móc và thiết bị sẳn có để lập kế hoạch; · Đề xuất các ý kiến phát huy, cải tiến năng suất lên cấp trên. · Phối hợp với quản lý kho để l...
- Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các công việc liên quan đến kỹ thuật – sản xuất. * Nhiệm vụ cụ thể: - Cố vấn chuyên môn, tham mưu và giám sát tình hình hoạt động sản xuất đáp ứng mục tiêu Công ty. - Xây dựng chiến lược ...
- Manage a team assigned for part of production process. - Ensure effective production operation. - Manage workers in shift. - Support & report to Production Section Manager & Supervisor such as: production quantity, productivity, machine operation efficiency and working situation of workers. - Control the team to ensure that produ...
- Tổ chức và kiểm soát việc thực hiện, kiểm tra, đánh giá các quy trình quy định của công ty về nhân sự về sản xuất - Đề xuất các cải tiến nhằm hoàn thiện quy trình - Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của quản lý  ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .