Việc làm
- Phụ trách quản lý đội ngũ nhân viên sale, tuyển dụng, đào tạo dẫn dắt nhân viên mới hoàn thành target công ty đề ra. - Đảm bảo mục tiêu doanh thu theo chỉ tiêu được giao, giao chỉ tiêu cho nhân viên sale. Thiết lập kế hoạch, thực hiện mục ti&ecir...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .