Việc làm
- Xuất hóa đơn và hạch toán bán hàng hằng ngày. - Theo dõi công nợ phải thu. - Theo dõi thu chi, lên lệnh thanh toán hàng ngày. - Hạch toán và theo dõi vào phần mềm Misa. - Lưu trữ chứng từ kế toán theo ph&acir...
- Xuất hoá đơn hàng ngày, đối chiếu đơn hàng. - Quản lý hoá đơn sổ sách. - Đối chiếu công nợ. - Phối hợp với các kế toán khác trong công việc.
+ Xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Ban giám đốc các quyết định về chính sách, quản lý tài chính/ kế toán/ thuế đúng pháp luật và phù hợp với hoạt động công ty. + Thu thập và xử lý các số liệu, chứng từ kế toán, hạch to&a...
- Kiểm tra đối chiếu bảng kê của khách hàng. - Kiểm tra và đối soát thu hồi công nợ, xuât hóa đơn trên tuyến phụ trách. - Làm bảng kê tiền mặt, ngân hàng. - Làm kế hoạch thu chi theo tuần. - Báo cáo các khác...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .