Việc làm
- Theo dõi các dự án, tham gia phối hợp liên phòng ban và đề xuất ý tưởng tối ưu tự động hóa quy trình Chăm sóc học viên, chăm sóc giảng viên. - Phụ trách xây dựng và vận hành toàn bộ các nghiệp vụ giáo vụ c...
* Các hoạt động giáo dục, truyền thông: • Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học viên. • Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, các câu lạc bộ sở thích, CLB tiếng Anh, CLB kỹ năng mềm, các hoạt động ph&ograv...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .