Việc làm
Accountant (mainly in charge of Account Receivables) of Accounting Team of the Project 1. Account Receivable (80%) Daily follow up sales collection from customers/procedure teams and update sales collection report. Daily record transactions into sales system, make sure collection was recorded into correct unit, tally with bank statements...
+ Ghi nhận thu-chi, tạm ứng nội bộ. + Ghi nhận xuất – nhập – tồn nguyên vật liệu, hàng hóa. + Kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán; Quản lý chứng từ kế toán nội bộ và VAT. + Thực hiện các yêu cầu của cấp trên....
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .