Việc làm
- Hạch toán thu chi; - Kiểm tra chi phí; - Hạch toán và đối chiếu tạm ứng; - Kiểm tra hóa đơn đầu ra/đầu vào; - Kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp; - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp; - Kiểm tra số dư cuối kỳ có...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .