Việc làm
- Xây dựng ý tưởng, nội dung, kịch bản, dự trù kinh phí, kế hoạch các chương trình, hoạt động, sự kiện tại điểm bán. - Tìm kiếm, thương thảo và giám sát quá trình làm việc với các đối tác, nhà thầu nhằm đảm bảo chất lượng dịc...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .