Việc làm
- Tìm kiếm, phát triển vùng canh tác hữu cơ; - Kiểm tra, đánh giá tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn và quy trình canh tác hữu cơ của vùng trồng; - Tiếp nhận thông tin và hỗ trợ cá nhân, tổ chức tham gia canh tá...
- Xây dựng kế hoạch phát triển vùng trồng hàng năm; - Xây dựng định biên nhân sự hàng năm; - Tìm kiếm, phát triển vùng canh tác hữu cơ theo kế hoạch phát triển của Công ty; - Đào tạo, hướng dẫn cá nhân, tổ chức hợp tá...
 Theo sự phân công của Trưởng phòng kĩ thuật & Trưởng phòng sản xuất. Công việc cụ  thể như sau:  - Thực hiện công việc theo chỉ thị của cấp trên.  - Thực hiện mục tiêu cá nhân.  - Báo cáo, trao đổi các vấn đề về kĩ thuật (do công nhân th...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .