Việc làm
- Vận hành tàu đảm bảo an toàn, hiệu quả - Tuân thủ tuyệt đối công tác báo cáo hàng ngày, hàng tuần, tháng, quý, năm và những báo cáo đột xuất - Quản lý vận hành thành thạo và có khả năng sửa chữ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .