Việc làm
- Kiểm tra phân tích - báo cáo - Kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào/tồn kho - Kiểm tra đảm bảo chất lượng sản phẩm theo quy định - Công việc trao đổi cụ thể qua buổi phỏng vấn.
18-01-2021
Toàn thời gian
Công nghệ sinh học 
- Theo dõi thanh toán chi phí phát sinh - Theo dõi công, tính lương - Tuyển dụng theo yêu cầu - Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các Phòng Ban và tổng hợp gửi lên Ban Giám đốc - Soạn t...
24-12-2020
Toàn thời gian
Dược phẩm 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .