Việc làm
- Kiểm tra phân tích - báo cáo - Kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào/tồn kho - Kiểm tra đảm bảo chất lượng sản phẩm theo quy định - Công việc trao đổi cụ thể qua buổi phỏng vấn.
18-01-2021
Toàn thời gian
Công nghệ sinh học 
- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình về công tác an toàn sinh học trong trại. - Hướng dẫn, đào tạo người lao động trong trại tuân thủ đúng các Quy định, yêu cầu về an toàn sinh học trong Farm. - Kiểm soát các nguy cơ lây nhi...
30-12-2020
Toàn thời gian
Công nghệ sinh học 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .