Việc làm
Đam mê, yêu thích công việc và có mong muốn phát triển bản thân trong ngành dịch vụ F&B.
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .