Việc làm
Tham gia sáng tạo nội dung (20%) - Phối hợp với team truyền thông để lên định hướng nội dung, concept và kịch bản để chuẩn bị cho các buổi Livestream hoặc các video phục vụ cho việc bán hàng Lên sóng Livestream (60%) - Làm host livestream phục vụ cho việc b&aacut...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .