Việc làm
Tạo nguồn hồ sơ ( online ,offline ,… ) Sàng lọc hồ sơ phù hợp, liên hệ sơ vấn ứng viên Cập nhật thông tin nhân sự mới, chào mừng nhân sự mới, theo dõi thu hồi hồ sơ nhân sự Theo dõi danh sách hết hạn thử việc và gửi phiếu đánh giá Cập n...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .