Việc làm
Tổ chức quản lý, điều hành chung toàn bộ hoạt động của Kho, bao gồm việc triển khai, kiểm soát và cải tiến các hoạt động, quá trình và nguồn lực,... Thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân viên của Kho. Triể...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .