Việc làm
- Bảo hành sản phẩm và báo cáo tình trạng bảo hành địa bàn theo phân công: + Tiếp nhận các thông tin về việc Bảo hành sản phẩm + Kiểm tra, đánh giá tình trạng của sản phẩm, linh kiện trước, trong, sau khi bảo hành + Thực hiện, ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .