Việc làm
- Quản lý và chuẩn bị nguyên liệu. - Làm các dạng bánh mini để quay hình. - Kết hợp làm bánh và diễn theo kịch bản(chỉ quay phần tay làm bánh). - Nghiên cứu về các cách làm bánh, công thức bánh mới....
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .