Việc làm
Thực hiện các công việc nhập kho, lưu kho, xuất kho  Bốc dỡ hàng hóa  Theo dõi bảng nhập, xuất, tồn theo ngày  Thực  hiện các công việc theo chỉ thị của cấp trên 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .