Việc làm
- Kiểm soát nhập - xuất - tồn kho; - Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ trước khi thực hiện nhập - xuất kho; - Kiểm tra và xử lý các trường hợp thiếu hụt nguyên vật liệu, hàng hóa trong phạm vi quyền hạn và báo cáo lên cấp Quản lý để kịp thời giải quyế...
- Kiểm soát nhập - xuất - tồn kho; - Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ trước khi thực hiện nhập - xuất kho; - Kiểm tra và xử lý các trường hợp thiếu hụt nguyên vật liệu, hàng hóa trong phạm vi quyền hạn và báo cáo lên cấp Quản lý để kịp thời giải quyế...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .