Việc làm
- Nhập khớp đơn hàng. - Hàng về kiểm tra và nhập dữ liệu vào máy tính, phần mềm. - In giá cho sản phẩm để nhân viên quầy lên giá cho sản phẩm. - Những sản phẩm chưa có tem tạo tem có mã vạch. - Phối hợp với các phòng ban kh&a...
- Liên hệ với các khách hàng tiềm năng để chào giá dịch vụ kho bãi, hậu cần, gửi hồ sơ mời thầu theo yêu cầu của Phó tổng giám đốc và Giám đốc điều hành. -Thực hiện hợp đồng với khách hàng bằng biểu mẫu của Công ty. - Chăm só...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .