- Tiếp nhận điện thoại của khách hàng, tư vấn trả lời khách hàng về dịch vụ của công ty; gợi ý các thông tin dịch vụ để thu hút khách hàng tiềm năng. - Quản lý dữ liệu khách hàng của công ty. - Lập báo cáo liên quan v&...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .