-Tìm kiếm khách hàng thông qua các công cụ được hướng dẫn. Mở rộng mối quan hệ khách hàng - Lập kế hoạch và báo cáo công tác tuần, tháng. Thực hiện theo kế hoạch được duyệt. - Hiểu rõ và thuộc tính năng, bao bì, gi&aa...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .