- Chủ động khai thác và tìm kiếm thông tin khách hàng tiềm năng. - Tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng thông qua: điện thoại, email, sự kiện, hội thảo, gặp gỡ trực tiếp,… - Demo và tư vấn giải pháp phù hợp cho khách hàng. ...
- Kiểm tra hóa đơn bán lẻ/ đơn hàng hàng ngày trên phần mềm bán hàng, kiểm tra thực hiện đúng, kịp thời phát hiện bất thường để báo cáo với cấp trên. - Kiểm tra/ Tổng hợp thu - chi các chi phí hàng ngày của công ty. -...
- Kiểm tra chứng từ, hóa đơn thanh toán của Phòng ban, Nhà hàng. - Hạch toán chứng từ nghiệp vụ kinh tế phát sinh doanh thu, công nợ, chi phí của nhà hàng. - Đối chiếu, xác nhận công nợ, đối soát chương trình hợp tác của nhà...
- Lưu trữ hóa đơn,chứng từ,sổ sách; Kiểm tra các chứng từ, hóa đơn đầu vào, đầu ra. - Theo dõi, đối chiếu, các khoản nộp thuế GTGT, nộp pht. - Kê khai, nộp báo cáo quý các chi nhánh đang quản lý,kê khai thuế GTGT, TNDN và thuế TNC...
- Thu thập, kiểm tra, kiểm soát hóa đơn - chứng từ. - Hạch toán các nghiệp vụ kế toán. - Theo dõi công nợ. - Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán. - Thực hiện các báo cáo liên quan nghiệp vụ kế toán. - Chi tiết cô...
- Điều hành, quản trị toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của công ty. Chỉ đạo, giám sát và kiểm tra mọi hoạt động thuộc phòng tài chính- kế toán. - Kiểm tra, giám sát các nghiệp vụ của kế toán viên hàng ng&agrav...
- Tổ chức và điều hành hoạt động hệ thống kế toán của công ty theo yêu cầu của từng giai đoạn, phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển chung của công ty. - Tổ chức cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, bộ máy kế toán, thống kê...
- Xuất hóa đơn và hạch toán bán hàng hằng ngày. - Theo dõi công nợ phải thu. - Theo dõi thu chi, lên lệnh thanh toán hàng ngày. - Hạch toán và theo dõi vào phần mềm Misa. - Lưu trữ chứng từ kế toán theo ph&acir...
- Bước đầu sẽ được hướng dẫn training cụ thể. - Nộp hồ sơ trên phần mềm, Web. - Tư vấn trực tiếp, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả cho khách hàng tại văn phòng. - Xử lý hotline, chăm sóc khách hàng cũ. - Hỗ trợ công tác lưu trữ hồ sơ, quản lý khách h&agrav...
- Xuất hoá đơn hàng ngày, đối chiếu đơn hàng. - Quản lý hoá đơn sổ sách. - Đối chiếu công nợ. - Phối hợp với các kế toán khác trong công việc.
+ Xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Ban giám đốc các quyết định về chính sách, quản lý tài chính/ kế toán/ thuế đúng pháp luật và phù hợp với hoạt động công ty. + Thu thập và xử lý các số liệu, chứng từ kế toán, hạch to&a...
- Kiểm tra đối chiếu bảng kê của khách hàng. - Kiểm tra và đối soát thu hồi công nợ, xuât hóa đơn trên tuyến phụ trách. - Làm bảng kê tiền mặt, ngân hàng. - Làm kế hoạch thu chi theo tuần. - Báo cáo các khác...
- Theo dõi thu hồi công nợ trong nước và nước ngoài , hạch toán công nợ phải thu trong nước và nước ngoài. - Cập nhật, đôn đốc thu hồi công nợ của khách hàng kịp thời,theo đúng thời hạn và điều kiện thanh toán đã thỏa thuận. - Chốt ...
- Quản lý thu chi của công ty.  - Hoá đơn đầu vào đầu ra.  - Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng.  - Một vài công việc nội bộ liên quan.
• Lập chứng từ thu/chi tiền mặt,GB nợ/GB có ngân hàng mỗi ngày. • Cập nhật, kiểm tra chứng từ mua hàng (Hóa đơn đầu vào, chứng từ mua hàng), theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo từng Nhà cung cấp, từng dự án. • Thực hiện các giao dịch ngân h&...
- Lập kế hoạch các khoản thu - chi, tổng hợp và báo cáo công nợ hàng tuần/ tháng;  - Quản lí xuất nhập xuất nhập hàng hoá trên hệ thống; - Thống kê, theo dõi, lập các thông báo thu phí và đôn đốc công nợ kh...
- Hạch toán các bút toán về CCDC, TSCĐ, chi phí trả trước, chi phí lương, BHXH trên phần mềm kế toán Fast. - Kiểm tra, theo dõi và lập báo cáo thuế, kết quả kinh doanh và các báo cáo nội bộ khác. - Lập báo cá...
• Theo dõi quá trình triển khai Dự án bao gồm: Các hoạt động mua hàng của CBCNV, các hợp đồng cung cấp về tiến độ, số lượng, chất lượng, chứng từ hàng hóa dịch vụ. • Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu, lập kế hoạch và thực hiện việc thanh quyết toán công nợ ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .