Lập Phiếu bán hàng từ nhân viên thị trường. - Kiểm tra chương trình khuyến mãi, quà tặng, chiết khấu thanh toán…. - Liên hệ với khách hàng nhắc nợ và thu hồi công nợ. - Cập nhật tiê...
21-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Theo dõi thu chi hàng ngày - Theo dõi xuất nhập tồn: đặt hàng – nhập hàng- xuất hàng – tồn kho - Giao dịch ngân hàng: nộp tiền ngân hàng, ủy nhiệm chi... - Xuất hóa đơn: cân đối xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng. - Theo d...
21-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự cho các phòng ban theo chỉ đạo của BGĐ - Chấm công, tính lương cho CB-NV - Quản lý NV theo quy định của công ty - Soạn thảo văn bản, thông báo, quy định… theo chỉ đạo của BGĐ - Quản lý lưu trữ hồ sơ giấy tờ ph&ograv...
21-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
1. Đối chiếu công nợ với tất cả các khách hàng theo danh sách có sẵn 2. Trình ký và gửi file cứng đối chiếu công nợ cho khách 3. Thu về 100% các đối chiếu công nợ đã gửi cho khách trong tháng 4. Tính chiết khấu, tí...
20-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Ký duyệt đơn hàng khách chuyển khoản để sales đi đơn hàng nhanh chóng. - Kiểm tra và ký vào sổ công nợ các khoản khách đã chuyển được trừ đủ vào sổ công nợ - tránh thiếu sót - Theo dõi hàng gởi kho đã xuất h...
20-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp - Hạch toán và kiểm tra các định khoản nghiệp vụ kế toán phát sinh. - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. - Hạch toán th...
20-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
TỔ CHỨC VÀ KIỂM SOÁT CÔNG VIỆC CHUYÊN MÔN CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN Tham mưu cho ban lãnh đạo về chi tiêu, đầu tư, về tài chính, kế toán, thuế, kiểm toán, pháp lý Tài chính của công ty. Lập kế hoạch ...
20-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Lập phiếu thu, phiếu chi. Theo dõi quản lý cân đối thu/ chi của công ty. - Kiểm soát nhập xuất tồn kho, chịu trách nhiệm biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế.  - Lập các báo cáo t...
20-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các phòng ban dữ liệu khách hàng chi tiết và tổng hợp - Kiểm tra nghiệp vụ định khoản các loại phát sinh - Kiếm tra tính hợp lệ của các hóa đơn và các khoản chi phí - Thu thập, xử lý, lưu trữ hóa đơ...
20-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Có kiến thức về việc xây dựng các chương trình kiểm toán nội bộ chi tiết và các thủ tục kiểm tra hậu kiểm toán để đảm bảo các kế hoạch hành động đã thỏa thuận trong báo cáo kiểm toán nội bộ được thực hiện đầy đủ, … và các công ...
19-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
- Chỉ đạo tổ chức hạch toán kế toán, lưu trữ chứng từ, lập Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo và các bên liên quan - Tổ chức thực hiện đúng, kịp thời c&aac...
19-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Lên báo cáo tài chính. - Hạch toán thu –chi. - Vào sổ phụ Ngân hàng - Theo dõi công nợ khách hàng - Làm báo cáo thuế hàng tháng - Cân đối lãi suất, vốn. - Làm báo cáo cu...
19-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Lên báo cáo tài chính. - Hạch toán thu –chi. - Vào sổ phụ Ngân hàng - Theo dõi công nợ khách hàng - Làm báo cáo thuế hàng tháng - Cân đối lãi suất, vốn. - Làm báo cáo cu...
19-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Kiểm soát, hạch toán, lưu trữ toàn bộ hóa đơn chứng từ vật tư, hàng hóa mua vào và bán ra. - Theo dõi, đối chiếu, báo cáo kịp thời các số liệu về: số lượng, khối lượng và giá trị Nhập/Xuất/Tồn kho vật tư hàng hóa theo định...
19-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ Kế toán Vật tư, cụ thể như: - Kiểm soát, hạch toán, lưu trữ toàn bộ hóa đơn chứng từ vật tư, hàng hóa mua vào và bán ra. - Theo dõi, đối chiếu, báo cáo kịp thời các số liệu về...
19-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
Thực hiện hạch toán số liệu phát sinh trên phần mềm kế toán; Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán. Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán. Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và câ...
19-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Thu thập, lưu trữ, xử lý các dữ liệu kế toán trên các chứng từ kế toán phát sinh - Theo dõi công nợ với khách hàng, nhà cung cấp. - Lập báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo quản trị theo yêu cầu ...
19-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
- Nhận tài sản, công cụ dụng cụ từ Phòng mua hàng và nhà cung cấp theo biên bản bàn giao; - Bàn giao tài sản, công cụ dụng cụ cho các bộ phận; - Ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời tình hình nhập - xuất - tồn kho C...
18-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
Theo dõi và quản lý công nợ Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán Lập các báo cáo tài chính định kỳ Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số l...
18-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
Tổ chức công tác kế toán và hệ thống kế toán phù hợp với tổ chức kinh doanh của công ty , không ngừng cải tiến hệ thống, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong công ty. Hướng dẫn xử lý c&aa...
18-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .