- Đối soát doanh thu, Theo dõi công nợ phải thu phải trả, tạm ứng, thanh toán. - Nhập liệu chi phí đầu vào, đầu ra. Tiền gửi ngân hàng. Lập phiếu thu-chi, lập báo cáo kết quả kinh doanh. - Xuất hóa đơn, kiểm soát hóa đơn mua vào - bán ra.  ...
- Đảm nhiệm phần hệ tiền mặt, kiểm tra các chứng từ đầu vào và lập phiếu thu, phiếu chi cho khách hàng. - Đảm nhiệm phần hệ ngân hàng, kiểm tra các chứng từ ngân hàng, theo dõi tiền vay, tiền gởi, các khoản ký qũy, ký cược của từng hợp đồng, L/C v...
- Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầu vào và cập nhật sổ nhật ký mua hàng; chuẩn bị các thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp. - Lập các báo cáo thuế GTGT, thuế tài nguyên môi trường. - Kiểm tra và tạm tính chi phí vận chuyển. -...
1. Kiểm tra và đối soát hàng hóa, chứng từ tại Công ty và Showroom 2. Xuất hóa đơn điện tử (hóa đơn giá trị gia tăng) 3. Theo dõi, lưu trữ hóa đơn tài chính chứng từ đầu ra - đầu vào . 4. Nhập dữ liệu phần mềm kế toán. 5. Quản l&y...
1.Lập quy trình sổ tay kế toán cho công ty. 2. Kiểm tra và đối soát hàng hóa, chứng từ tại Công ty và Showroom 3. Xuất hóa đơn điện tử (hóa đơn giá trị gia tăng) 4. Theo dõi, lưu trữ hóa đơn tài chính chứng từ đầu ra - đầu v&ag...
Tập hợp, xử lí chứng từ; hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày Quản lí thu - chi, tạm, làm lệnh thanh toán; cân đối dòng tiền. Lập, kiểm tra các báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm; Lập các Báo c&aacut...
- Kiểm tra tính đúng đắn các nội dung ghi trên séc và viết phiếu thu séc với những séc hợp lệ. - Lập bảng kê nộp séc, trình ký, đóng dấu để nộp ra ngân hàng - Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán v&agra...
- Cập nhật & cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu - Cần giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT – TV - Đưa ra những đề xuất & kiến nghị c&aa...
- Lập tờ khai thuế môn bài nộp thuế môn bài cho cơ quan thuế. - Hàng ngày tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán. - Hàng quý làm báo cáo thuế tháng của quý đó và báo c&aacut...
- Kiểm tra tính đúng đắn các nội dung ghi trên séc và viết phiếu thu séc với những séc hợp lệ. - Lập bảng kê nộp séc, trình ký, đóng dấu để nộp ra ngân hàng - Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán v&agra...
- Kiểm tra tính đúng đắn các nội dung ghi trên séc và viết phiếu thu séc với những séc hợp lệ. - Lập bảng kê nộp séc, trình ký, đóng dấu để nộp ra ngân hàng - Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán v&agra...
- Cập nhật & cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu - Cần giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT – TV - Đưa ra những đề xuất & kiến nghị c&aa...
- Lập tờ khai thuế môn bài nộp thuế môn bài cho cơ quan thuế. - Hàng ngày tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán. - Hàng quý làm báo cáo thuế tháng của quý đó và báo c&aacut...
Soạn thảo và quản lý các loại hợp đồng: hợp đồng mua bán (kinh tế), hợp đồng hợp tác, hợp đồng  lao động Theo dõi bảng chấm công và tính lương hàng tháng cho các bộ phận Theo dõi và đóng các khoản bảo hiểm cho người lao động Đ...
- Tiếp nhận các đề nghị thanh toán, kiểm tra tính đúng đắn hợp lệ của chứng từ, đặc biệt hóa đơn đầu vào trước khi thanh toán; - Trực tiếp nhập liệu và hạch toán các khoản thu chi tiền mặt, tiền ngân hàng; - Trực tiếp giao dịch với ngân hàng về c&a...
Số lượng: 05 trợ lý kiểm toán   Mô tả công việc Thực hiện công việc kiểm toán theo phân công của chủ nhiệm kiểm toán và kiểm toán viên chính trong các hợp đồng kiểm toán và dịch vụ đảm bảo khác. Trợ giúp các nh&...
• Kiểm tra hóa đơn chứng từ kế toán. • Nhập liệu hóa đơn mua vào, bán ra, chứng từ ngân hàng, chứng từ chi phí. Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh vào phần mềm. • Lập sổ sách kế toán, in, đóng sổ chứng từ. • Theo d&otil...
- Hạch toán các bút toán về CCDC, TSCĐ, chi phí trả trước, chi phí lương, BHXH trên phần mềm kế toán Fast. - Kiểm tra, theo dõi và lập báo cáo thuế, kết quả kinh doanh và các báo cáo nội bộ khác. - Lập báo cá...
-     Quản lý, kiểm tra hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp. -     Lên kế hoạch thanh toán công nợ với nhà cung cấp định kỳ. -     Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán ngân hàng cho nhà cung cấp, đối tác. -     Lập các báo cáo, in chứ...
- Lập kế hoạch các khoản thu - chi, tổng hợp và báo cáo công nợ hàng tuần/ tháng;  - Quản lí xuất nhập xuất nhập hàng hoá trên hệ thống; - Thống kê, theo dõi, lập các thông báo thu phí và đôn đốc công nợ kh...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .