- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm ô tô. - Thực hiện chỉ tiêu bán hàng hàng tháng và hoàn thành chỉ tiêu được giao. - Thực hiện quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng theo tiêu chuẩn. - Tham gia các sự ki...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .