Application Engineer

25-10-2021
Bình Dương
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Key Related Activities

✔️ Understand of geared motor: functions, operation, manual … in order to train

salesman, support to choose products and train customers./Hiểu về sản phẩm động

cơ giảm tốc: Chức năng, vận hành, cách sử dụng sản phẩm… để đào tạo cho nhân viên bán hàng, hỗ trợ chọn sản phẩm và đào tạo cho khách hàng. 

✔️ Understand of Applications: operation, installing, maintaining in order to support

customers to calculating and find good solutions /Hiểu về ứng dụng: Vận hành, lắp

đặt, bảo trì để hỗ trợ khách hàng tính toán và tìm giải pháp tốt.

✔️ Use AutoCAD, specialized software… to make drawings, technical data /Sử dụng

AutoCAD, các phần mềm chuyên dung để lập bản vẽ, bảng thông số kỹ thuật .

✔️ Survey facilities of End Users to build the products map of all sectors/industry /Khảo

sát nhà máy của khách hàng để xây dựng sơ đồ sản phẩm liên quan đến động cơ

trong các ngành khác nhau.

✔️Co-ordinate with other function ie DSC, Quality, Productions to solve technical issues

as well as products quality as: options request, maintenance, guarantee…  /Phối hợp

với các phòng ban khác như : thiết kế, chất lượng, sản xuất để giải quyết các vấn đề

kỹ thuật cũng như chất lượng sản phẩm như: thiết kế đặc thù, bảo trì, bảo hành…

✔️ To confirm all products for salesmen before offering to customers ./ Xác nhận tất cả

các sản phẩm cho nhân viên kinh doanh trước khi chào giá cho khách hàng.

✔️ Other tasks as may be requested from time to time./Các nhiệm vụ khác liên quan đến công việc kỹ thuật khi có yêu cầu.

Yêu cầu công việc

JOB PROFILE

Specialized and Technical Knowledges

✔️ Degree in Mechanical/Machinery disciplines

✔️ Good communication skill

✔️ In-depth knowledge of products

✔️ AutoCAD,

✔️ Good command of English

✔️ Tốt nghiệp ĐH ngành cơ khí/chế tạo máy

✔️Kỹ năng giao tiếp tốt

✔️ Có hiểu biết chuyên sâu về sản phẩm

✔️ AutoCAD

✔️ Giao tiếp tiếng Anh tốt

Leadership Model

Core behaviours:

✔️ Result orientation (2)

✔️ Accuracy (2)

✔️ People management (1)

✔️ Transparency & Ethic (4)

✔️ Collaboration (2)

✔️ Openness (2)

✔️ Client orientation (3)

Hành vi cốt lõi

✔️ Định hướng kết quả (2)

✔️ Tính chính xác (2)

✔️ Quản lý con người (1)


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .