Chuyên viên kế toán thuế và tổng hợp

30-01-2021
Khánh Hòa
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Chuyên viên Kế toán Thuế sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị các hồ sơ khai thuế của các cá nhân được ủy thác, lập các tờ khai thuế và các chiến lược, kế hoạch thuế cho công ty. Các trách nhiệm khác bao gồm nghiên cứu luật thuế, đảm bảo tính hợp pháp và làm việc trực tiếp với cơ quan Thuế.

* Đối với phần Thuế: 

 • Đảm bảo nộp chính xác và kịp thời các tờ khai thuế và các tài liệu liên quan khác.
 • Nghiên cứu và đưa ra các biện pháp cải tiến quy trình trong các thủ tục thuế của công ty.
 • Sắp xếp hồ sơ thuế theo tiêu chuẩn của công ty.
 • Nghiên cứu các vấn đề về thuế.
 • Theo dõi các thay đổi và cập nhật về luật thuế theo quy định, báo cáo tác động của những thay đổi này cho Quản lý bộ phận và BLĐ công ty và đưa ra các chiến lược để vận dụng những thay đổi đối với luật thuế.
 • Làm việc với kiểm toán nội bộ và các đoàn thanh tra thuế.
 • Xem xét các dự báo thuế hàng quý / hàng năm.

 

* Đối với phần kế toán tổng hợp:

 • Chuẩn bị các bút toán tài khoản tài sản, nợ phải trả và vốn bằng cách tổng hợp và phân tích thông tin tài khoản.
 • Phân tích và xây dựng chi phí nuôi trồng, giá thành sản phẩm.
 • Duy trì hệ thống kế toán chi phí và sổ cái chi phí.
 • Hỗ trợ chuẩn bị và sửa đổi ngân sách và lập kế hoạch theo định kỳ.
 • Quản lý và theo dõi chi tiết khấu hao tài sản theo quy định của pháp luật thuế.
 • Quản lý và theo dõi các báo cáo về kho, đảm bảo không xảy ra sai sót, thất thoát vật tư hàng hóa.

Yêu cầu công việc

 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong vai trò kế toán, hơn 2 năm kinh nghiệm trong vai trò giám sát
 • Kinh nghiệm thuế vững chắc bao gồm kinh nghiệm làm việc và đàm phán thực tế với cơ quan thuế
 • Kiến thức sâu rộng về luật thuế và các ứng dụng thực tế.
 • Có bằng kiểm toán và bằng cử nhân.
 • Ưu tiên viết và nói tiếng Anh tốt
 • Có kiến ​​thức về phần mềm / công cụ thuế và kế toán ưu tiên: Fast và MS Office.
 • Có kinh nghiệm vững vàng với nhiều nghiệp vụ thuế và khả năng cải tiến quy trình.
 • Kỹ năng giao tiếp rõ ràng, chuyên nghiệp.
 • Kỹ năng kế toán, phân tích và nghiên cứu vững vàng.
 • Khả năng làm việc độc lập và hợp tác với các thành viên trong nhóm

Các phúc lợi của công ty

 • Bảo hiểm y tế
 • Thưởng thêm
 • Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn Bảo Việt 24/24
Tham khảo cho bạn