Giám đốc Ban chính sách Nguồn nhân lực

13-10-2021
Hà Nội
Toàn thời gian

Mô tả công việc

• Có tầm nhìn dài hạn, kiến thức chuyên môn sâu về các lĩnh vực nghiệp vụ thuộc quản trị nguồn nhân lực (Thiết kế tổ chức bộ máy, thiết kế công việc, Tuyển dụng, quản trị nhân tài, Quan hệ lao động, Tiền lương).
• Tham mưu Ban điều hành trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, quy định và quy trình nghiệp vụ liên quan tới các mảng nghiệp vụ của Ban. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cơ chế chính sách thuộc chức năng nghiệp vụ của Ban đã ban hành.
• Giám sát, đôn đốc, quản lí việc thực hiện các hoạt động của Ban nhằm đảm bảo tuân thủ định hướng, chiến lược, chính sách chung, quy định, quy trình của Công ty
• Chủ trì nghiên cứu, đề xuất các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của Ban nhằm đảm bảo phù hợp với chiến lược, định hướng chung của toàn ngân hàng Công ty và của Khối QT&PTNNL.
Chủ trì nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ, văn bản hướng dẫn thuộc các lĩnh vực hoạt động của Ban.
• Tổ chức xây dựng các quy trình, quy chế để đảm bảo chức năng quản lý trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ quản lý để trình ban hành;
Đưa ra định hướng, hướng dẫn thực hiện các công việc trong phạm vi chuyên môn đối với cấp dưới.
Đôn đốc, giám sát, kiểm soát cuối cùng đối với kết quả công việc của Ban đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.
• Thực hiện công tác tham mưu, đề xuất với Ban Lãnh đạo Công ty về những vấn đề liên quan đến hoạt động và quản trị rủi ro trong lĩnh vực Chính sách NNL.
• Đại diện Ban tham gia các cuộc họp với Lãnh đạo Công ty và đề xuất được các ý kiến quan điểm theo đúng chức trách của Giám đốc Ban đối với các vấn đề thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ.
• Quản lý, đánh giá và đào tạo và phát triển, tạo môi trường phát triển đối với toàn bộ các nhân sự thuộc Ban.
• Thực hiện mọi hoạt động quản lý nghiệp vụ ngành dọc đối với công tác chính sách NNL trong toàn hệ thống Công ty 

Yêu cầu công việc

• Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành: Quản trị Nguồn nhân lực; Kinh tế lao động, QTKD, Tài chính Ngân hàng hoặc các chuyên ngành kinh tế liên quan.
• Tối thiểu 10 năm trong lĩnh vực quản trị nhân lực hoặc nghiệp vụ liên quan, trong đó có ít nhất 3 năm làm việc cho các tổ chức có số lượng nhân sự từ 1.000 người trở lên.
• Có kinh nghiệm quản lý ở cấp Trưởng phòng từ 5 năm trở lên.
• Kiến thức tổng quan về ngành tài chính ngân hàng
• Kiến thức chuyên sâu về quản trị nhân sự, pháp luật lao động, luật bảo hiểm, Luật công đoàn, ILO.

• Kiến thức về tâm lí lao động, kiến thức xã hội
• Kiến thức về thị trường lao động và đối thủ cạnh tranh.
• Có kỹ năng xử lý nhanh, gọn, chính xác các vấn đề phát sinh.
• Có chứng chỉ Tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

• Có chứng chỉ Ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.  


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .