Giám đốc Ban Tư vấn và Đầu tư tài chính (Banking)

29-07-2021
Hà Nội
Toàn thời gian

Mô tả công việc

 • Chịu trách nhiệm toàn bộ về kế hoạch hành động và chỉ tiêu kinh doanh của cả Ban và các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
 • Thiết lập các mối quan hệ, kênh thông tin nhằm tạo lập nguồn khách hàng để cấp dưới tiếp cận, tìm kiếm các cơ hội đầu tư, triển khai các hoạt động kinh doanh.
 • Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm đối với mọi công việc của Ban bao gồm: lập kế hoạch, tổ chức, phân công, kiểm tra giám sát, lập báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện đối với toàn bộ hoạt động của Ban.
 • Quản lý danh mục đầu tư tài chính của Ban.
 • Chủ trì xây dựng các cơ chế, chính sách nghiệp vụ thuộc lĩnh vực của Ban.
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án/kế hoạch kinh doanh của Ban.
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện các vấn đề nhân sự và kế hoạch kinh doanh dài hạn của Ban.
 • Chịu trách nhiệm tổ chức việc xây dựng và triển khai thực hiện các sản phẩm mới và kế hoạch kinh doanh của Ban.
 • Tham mưu cho lãnh đạo cấp trên giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư thuộc Ban và các lĩnh vực liên quan khác.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính/Ngân hàng/Chứng khoán/Kinh tế/Quản trị kinh doanh
 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn/đầu tư tài chính doanh nghiệp
 • Tối thiểu 04 năm quản lý cấp Phòng trở lên trong lĩnh vực tài chính (Đặc biệt ưu tiên trong mảng tư vấn/đầu tư tài chính doanh nghiệp) hoặc Tối thiểu 01 năm vị trí tương đương Giám đốc tư vấn/đầu tư tài chính doanh nghiệp
 • Kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tài chính ngân hàng
 • Kiến thức chuyên sâu về pháp luật trong hoạt động ngân hàng
 • Kiến thức chuyên sâu về hoạt động đầu tư tài chính doanh nghiệp, tư vấn TCDN, tư vấn M&A
 • Có khả năng đọc, dịch tài liệu tiếng Anh/Trình độ TOEIC 400 điểm trở lên
 • Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CFA, ACCA

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .