MT Sales Manager

30-01-2023
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

1. Be responsible for the result of delivery the Sales Targer (Volume, Revenue, Coverage, Customer Service by products, category, SKU) in Mordern Trade and OEM Channes.

Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh (sản lượng, doanh thu, độ phủ, dịch vụ khách hàng theo ngành hàng và theo sản phẩm) tại kênh Siêu thị, Khách hàng doanh nghiệp OEM.

2. Develop the network of Supermarket, Global retailers or partners in delivery the target.

Phát triển mạng lưới hệ thống nhà phân phối nhà phân phối kênh Siêu thị, khách hàng B2B hoặc đối tác để đạt mục tiêu kinh doanh.

3. Plan the execution for field sales by customer, by chain, by channel and ensure the strictly execution and compliance.

Lập kế hoạch thực thị cho lực lượng bán hàng theo khách hàng, theo chuỗi, theo kênh và đảm bảo việc thực thi hoàn hảo và tuân thủ.

4. Analyze the sales date to recommend, implement and consult the solutions for improvement of the company.

Phân tích số liệu bán hàng để đề xuất, thực thi và trình giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công việc.

5. Update competitor’s information, foresee the potential risks from competitors and prevent the negative impact to the business result, and to have timely and suitable reactions.

Cập nhật thông tin đối thủ, đánh giá các rủi ro tiềm tàng, có kế hoạch ngăn ngừa, có kế hoạch hành động kịp thời giảm tác động tiêu cực đến kết quả kinh doanh.

6. Assist HR in recruiting and training Key accout managers, key account executive and promotor girls.

Hỗ trợ HR trong việc tuyển dụng quản lý chuỗi, điều hành kinh doanh và nhân viên bán hàng thời vụ.

7. Recruit, train/coach and develop effective sales team to fulfill the target.

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ bán hàng hiệu quả để đạt mục tiêu.

8. Coordinate with other functions to build and develop the business growth.

Phối hợp với các bộ phận khác xây dựng và phát triển kinh doanh.

9. Perform other related assignment or request from superior.

Thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên.

Yêu cầu công việc

Qualifications and Education Requirement/Yêu cầu:

1.     At least 05 years experiences at the same position in Consumer Goods

Ít nhất 05 năm làm vị trí tương đương ngành hàng tiêu dùng. 

2.     Good at communication, outstanding customer service mindset

Kỹ năng giao tiếp tốt, có tư tưởng phục vụ tiêu chuẩn cao.

3.     Graduate from University, especially in business administration or marketing.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing.

4.     Command with Office: Word, Excel, Power Point.

Giỏi về các công cụ văn phòng, Word, Excel, PPT.

Professional Skill/Kỹ năng chuyên môn:

MT Sales Foundation Course, Trade Marketing Background.

Kỹ năng căn bản kênh MT, kiến thức về Trade Marketing.

Soft Skills/Kỹ năng mềm:

Good Negotiation Skill, Good Training/ Coaching Skilld, Good Motivation Skills.

Kỹ năng thương lượng, đào tạo, huấn huyện, động viên.

Địa điểm làm việc: 2nd Floor, No. 506 Nguyen Dinh Chieu Street, Ward 04, District 3, Hochiminh City

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .