Northern- Retail Relationship Manager- Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân

14-01-2021
Hà Nội
Toàn thời gian

Mô tả công việc

• Build-up and maintain network relationship with individual customers.

• Ensure revenue growth and deliver excellent service
• Manage sales activities and customer relationships in order to fulfill commercial objectives.
• Deliver good service and consulting of consumer loan, credit card, deposit promotion.
• Prepare credit application, credit proposal package and other related documents that will be accelerated to appropriate credit approval discretion holder for final decision
• Frequently visit and entertain clients to build up relations, update business development as well as identify new business opportunities from existing relationships.
• Comply with bank's credit policies and standards, local laws and regulations regarding approval, reporting and documentation.

• Xây dựng, thiết lập và duy trì mối quan hệ với mạng lưới khách hàng cá nhân.
• Đảm bảo tăng trưởng doanh thu và cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất.
• Quản lý hoạt động bán hàng và các mối quan hệ để khách hàng để thực hiện các mục tiêu phát triển của ngân hàng.
• Cung cấp dịch vụ tốt và tư vấn các sản phẩm bán lẻ tới các khách hàng. Phát triển và tư vấn các sản phẩm bán chéo cho khách hàng cá nhân.
• Phân tích chiến lược, kế hoạch tài chính cũng như báo cáo tài chính của khách hàng. 
• Trình yêu cầu cấp tín dụng, gói đề xuất tín dụng và các văn bản khác có liên quan để phê duyệt hạn mức tín dụng thích hợp
• Tuân thủ các chính sách tín dụng ngân hàng và các tiêu chuẩn, pháp luật và các quy định của địa phương về việc phê duyệt, báo cáo và tài liệu hướng dẫn.

Yêu cầu công việc

• Minimum of 2-years working experience in banking, and at least 1 year similar position with high network, experience with mortgage products (HOME LOAN, CAR LOAN, UNSECURE LENDING)

• Good communication, good negotiation skill

• Good background of Credit Assessment, Finance Analysis
• Fluent in written/spoken English or Korean is preferable
• Ability to work independently
• Possess strong communication skills and be a cohesive team playe

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
Tham khảo cho bạn