29-12-2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

1. Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát đội ngũ PG chỉ tiêu doanh số hàng tháng, quý, năm/ Be responsible for mananging, supervising PG Team achieve the target sales by monthly, quarterly and yearly

- Tuyển dụng đội ngũ PG theo nhu cầu kinh doanh/ Recruit PG according to the business plan needs

- Kiểm tra, đánh giá KPI năng lực PG hàng tuần/ tháng/ Check, evaluate PG’s KPI performance by weekly/ monthly

- Theo dõi, giám sát giờ công của PG làm việc tại các shop/ Track, supervise PG working time in shops

2. Giám sát các hoạt động của đội ngũ PG thông qua các công cụ cung cấp phản hồi, công nhận đóng góp và phần thưởng/ Monitor the activities of the PG team through using tools to provide feedback/ recognition and reward

- Thực hiện đào tạo, kèm cặp cho đội ngũ PG bán hàng/ Conduct training and coaching program for PG Team

- Hỗ trợ và duy trì phương pháp, công cụ trong quản trị bán hàng E-leader App/ Support and maintain methods and tools E-leader App management

- Tổng hợp báo cáo sales/ CTKM đối thủ, hàng hóa từ PG Team/ Summarize sales report, promtotion competitors, products from PG team

3. Xây dựng và phát triển đội ngũ PG nhằm nâng cao kỹ năng dịch vụ khách hàng/ Build up and develop PG team to enhance customer service skills

- Cải thiện, phát triển các kỹ năng dịch vụ khách hàng của PG nhằm xây dựng tốt với KH hiện tại/ tìm kiếm KH mới/ Improve, develop PG’s cusomter service skills to build good relationship with exixting customers and finding new customers

- Hướng dẫn, tư vấn PG giải pháp giải quyết những yêu cầu từ khách hàng/ Guide, consult PG to give solution for PG to handle customer’s requirements

4. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ cấp trên/ Others tasks assigned by the Superior.

Yêu cầu công việc

- Cao đẳng chuyên ngành QTKD/ Kinh Tế/ MKT/ College/ and up the Business Administration/ Economics/ Marketing major

- 02 năm kinh nghiệm quản lý PG/ sales / 02 years of experiences in PG/ or sales management

- Trình độ A Vi tính/ Computer level A

- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản B/ English communication level B

- Kỹ năng quản lý con người/ People management skills

- Kỹ năng dịch vụ khách hàng/ Customer service skills

- Kỹ năng định hướng kết quả/ Result oriented skills

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
Tham khảo cho bạn