28-12-2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Thiết lập và triển khai các dự án giải pháp phần mềm được giao:

- Khởi động và thiết lập dự án:

 • Định nghĩa các thông tin khởi tạo dự án gồm Mục Tiêu của dự án, các yêu cầu thực hiện dự án, Nhóm thực Hiện Dự Án & Vai trò các thành viên, Kế hoạch tổng hợp và Truyền thông trong dự án.
 • Thiết lập danh mục các công việc cần thực hiện trong dự án (SoW).
 • Xác định các thông tin chi tiết về khách hàng để lên kế hoạch quản trị dự án.

- Lập kế hoạch & thiết kế dự án:

 • Lập kế hoạch triển khai, xác định tiêu chí, mục tiêu và kết quả dự án.
 • Lập dự toán chi tiết.
 • Phối hợp với đối tác và các bộ phận liên quan, khách hàng để thống nhất kế hoạch triển khai và phạm vi công việc.

- Triển khai & Giám sát dư án:

 • Theo dõi & giám sát triển khai theo kế hoạch.
 • Đảm bảo dự án triển khai theo tiến độ về thời gian, ngân sách đã được dự toán và thống nhất. 
 • Quản lý các bên liên quan, các kết quả đầu ra để đảm bảo mục tiêu và kết quả dự án. 
 • Quản lý các thay đổi trong dự án. 

- Đóng dự án:

 • Thực hiện đánh giá kết quả dự án theo các tiêu chí của dự án.
 • Thực hiện nghiệm thu dự án với các bên liên quan.  
 • Thực hiện các thủ tục đóng dự án.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp ĐH ngành Công nghệ thông tin, QTKD hoặc các ngành tương đương; Ưu tiên có chứng chỉ về quản lý dự án (PMP, PSM, CMS ...).
 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản trị dự án phát triển phần mềm, dự án tích hợp và/hoặc triển khai giải pháp nhiều đối tác cho khách hàng là doanh nghiệp, tài chính ngân hàng. 
 • Sử dụng thanh thạo công cụ Microsoft Project/ Jira. 
 • Kiến thức về Quản lý dự án, và quy trình triển khai dự án.
 • Kiến thức và kinh nghiệm về triển khai dự án phần mềm bao gồm: Waterfall và Agile. 
 • Kiến thức về các best practices trong phát triển và triển khai dự án phần mềm.
 • Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và dẫn dắt đội ngũ, đặt mục tiêu, thúc đẩy, tạo gắn kết.
 • Kỹ năng lập kế hoạch, theo dõi và kiểm soát tiến độ.
 • Kỹ năng quản lý nguồn lực dự án.
 • Kỹ năng quản lý rủi ro dự án.
 • Kỹ năng quản lý stakeholders.
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và ra quyết định.
 • Thành thạo tiếng Anh (4 kỹ năng).
 • Địa chỉ: Tòa nhà Thiên Nam, 111-121 Ngô Gia Tự, P.2, Q.10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tham khảo cho bạn