22-09-2022
Đồng Nai
Toàn thời gian

Mô tả công việc

  • Thực hiện việc kiểm tra chất lượng các công đoạn qui trình, qui định của công ty
  • Kiểm tra, giám sát chất lượng trong các công đoạn được phân công
  • Phân loại các sản phẩm chưa đạt chất lượng, xử lý sửa chữa

Yêu cầu công việc

  • Thực hiện việc kiểm tra chất lượng các công đoạn qui trình, qui định của công ty
  • Kiểm tra, giám sát chất lượng trong các công đoạn được phân công
  • Phân loại các sản phẩm chưa đạt chất lượng, xử lý sửa chữa

Địa chỉ: 1A, đường Bùng Binh, xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .