04-08-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Thực hiện các công việc nhập kho, lưu kho, xuất kho 

Bốc dỡ hàng hóa 

Theo dõi bảng nhập, xuất, tồn theo ngày 

Thực  hiện các công việc theo chỉ thị của cấp trên 

Yêu cầu công việc

Yêu cầu  có sức khỏe , 

Tính  chi tiết, cẩn thận 


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .